bład medyczny

Zdrowie jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu każdego człowieka. W sytuacji, gdy nasz stan zdrowia ulega pogorszeniu, oddajemy się w ręce lekarzy i specjalistów. Używają oni swojej wiedzy i umiejętności, aby pomagać chorych. Co, jeżeli podczas procesu leczenia dojdzie do pomyłek, które negatywnie wpłyną na zdrowie pacjenta? W takim przypadku mowa jest o błędach medycznych.

Czym różni się błąd medyczny od błędu lekarskiego?

Powinniśmy wiedzieć, że błąd medyczny stanowi szerszą kategorię, do której wlicza się również błąd lekarski. Wynika to z faktu, że osoby niebędące lekarzami również biorą udział w procesie leczenia pacjentów. Chodzi między innymi o techników lub pielęgniarki. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieprzestrzeganiem obowiązujących zasad postępowania zawodowego w wyniku czego dochodzi do uszczerbku na zdrowiu lub nawet utraty życia przez pacjenta.

Jakie rodzaje błędów medycznych możemy wyróżnić?

Pierwszym z nich są przypadki, gdy wybrana zostanie niewłaściwa metoda leczenia. Podanie złych leków lub przeprowadzenie operacji mimo istnienia przeciwwskazań zdrowotnych. Są to tak zwane błędy terapeutyczne. Jeżeli dojdzie do pomyłki podczas rozpoznawania choroby to mowa o błędzie diagnostycznym. Zła diagnoza może doprowadzić do znacznego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta z uwagi na nieskuteczność metody leczenia wybranej na podstawie błędnego założenia. Zanim jednak ustalimy, czy lekarz jest odpowiedzialny za ten błąd, musimy zweryfikować czy objawy występujące u chorego usprawiedliwiały diagnozę lekarską. Jednym z błędów, które zazwyczaj nie są popełniane przez lekarzy to błąd organizacyjny. Ma on miejsce w sytuacji, gdy zawiodą osoby odpowiedzialne za zorganizowanie pomocy medycznej. Z powodu ich złych decyzji dochodzi do pogorszenia się zdrowia osoby chorej. Ostatnim z rodzajów jest błąd techniczny. Dochodzi do niego w sytuacji, gdy choroba została poprawnie zdiagnozowana i wybrano właściwą metodę leczenia, a błąd ma miejsce podczas wykonywania zabiegu medycznego. Przykładem takiego błędu jest chirurg mylący się podczas operacji.

Szczegóły dotyczące odpowiedzialności lekarskiej za popełniony błąd medyczny

Możliwe są trzy płaszczyzny, na których lekarz odpowiada za swoje błędne decyzje. Pierwsza z nich opiera się na kodeksie cywilnym, zgodnie z którym osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych. Oczywiście szkody te musiały zaistnieć z uwagi na błędy medyczne popełnione przez lekarza. W przypadku odpowiedzialności karnej, wina lekarza musi zostać udowodniona. Może dojść do jego skazania, jeżeli nie działał zgodnie z powszechnie przyjęta praktyka lekarską i nie zachował należytej ostrożności podczas procesu leczenia. Najczęściej lekarza są skazywani na podstawie artykułu 155,156 lub 160 § 3 k.k. Wszystko zależy od stopnia szkód poniesionych przez pacjenta. Oczywiście może również dojść do osądzenia lekarza przez sąd lekarski. W wyniku takiego postępowania można ponieść odpowiedzialność zawodową, która wiąże się z różnymi możliwymi karami. Mogą one przybrać formę pieniężną lub nawet czasowego zakazu wykonywania zawodu.

Zainteresowanych tematem odsyłamy na stronę
https://karolinafurtak.pl/ po dodatkowe informacje.